Előadások absztaktjai

 

Agrárgazdasági és vidékfejlesztési szekció

 

Dr. Futó Zoltán

Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

Korszerű növénytáplálás a növénytermesztésben

(New plat nutrition in plantproduction)

Szerzők: Futó Zoltán, Bencze Gábor, Holes Annamária, Papp Zoltán

A korszerű növénytáplálás alapja, a harmonikus tápanyagellátáson alapul. A növények számára meghatározó a nitrogén ellátottság, amely a többi tápelemmel kiegészítve biztosítja a nagy termésátlagok elérését. A nitrát-nitrogén a talajban nem adszorbeál, ezért könnyen oldható, így mozgékony formában van jelen. Az új növénytáplálási technológiák igyekeznek ezen tápanyagveszteségeket csökkenteni, és a növények számára elérhetővé tenni. Ez egyben környezetkímélő és gazdaságosabb növénytáplálást tesz lehetővé. A dolgozatban ezen technológiák eredményeit mutatjuk be, kukorica és őszi búza állományokban. A kísérleteket a Szent István Egyetem, Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Galambosi kísérleti telepén állítottuk be. Az eredményekből jól látható, hogy ezek az új növénytáplálási technológiák az őszi búza és a kukorica termésátlagát egyaránt növelték, a termésátlag növekedése őszi búza kísérletben elérte a 10,8-30,0%-ot is. A termésátlagok növekedése mellett a növényállomány minőségi javulását is elősegítette, a korszerű növénytáplálás. A kukorica kísérletben az eredmények szerényebben jelentkeztek, amely elsősorban az intenzív öntözésnek volt köszönhető.

 

Szabó Miklós

Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszék

A Mandulapalka (Cyperus esculetus L.)

Szerzők: Szabó Miklós, Nagy Margit, Borbás Attila, Krajnyák Edit  - Szabó Béla - Tóth Csilla - Zalai Mihály

A mandulapalka a Világ 24 legveszélyesebb gyomfaja közzé tartozik. Magyarországon először 1993-ban írták le Keszthely határában. Az elmúlt húsz évben jelentős terjedése volt megfigyelhető. Napjainkban a mandulapalka hat tájegységben, közel harminc település határában fordul elő jelentős gazdasági kárt okozva. Az V. országos gyomfelvételezés alkalmával a kukoricában tavasszal a 87., míg nyáron már a  81. legelterjedtebb faj volt. A vizsgálatainkat Rozsályban végeztük, ahol különböző gyomirtó szerek és kombinációk hatékonyságát értékeltük kukoricában mandulapalka ellen. A preemergensen 6 készítményt, korai postemergensen 4 készítményt vagy kombinációt és postemrgensen 12 készítményt vagy kombinációt vizsgáltunk. A kezelések hatékonyságát 3 alkalommal értékeltük a tenyészidő folyamán: május 31, július 10 és szeptember 7. Az értékelésekkor a gyomirtás hatékonyságát állapítottuk meg százalékos értékben. A premergensen az s-metolaklór, korai postemergensen a s-metolaklór+terbutilazin+mezotrin hatónyag kombinációja, postemergensen a haloszulfuron-metil, a bentazon+dimetamaid, nikoszulfuron+s-metolaklór és a nikoszulfuron+ s-metolaklór+terbutilazin+mezotrin nyújtott hatékony védelmet. Az eddigi tapasztalatok és növény biológiájának megismerése után kijelenthető, hogy az elkövetkező években a mandulapalka széleskörű terjedésével számolhatunk. A megfelelő védekezési stratégiák megismerésére és adaptálására van szükségünk ahhoz, hogy lassítsuk a terjedést és betelepedés esetén meg tudjuk oldani a hatékony védekezést. A vizsgálat eredményei alapján látható, hogy az engedélyezett készítmények közül, melyek nyújtanak megbízható hatást a mandulapalka megjelenése esetén.

 

Dr. Vojnich Viktor József

Kecskeméti Főiskola

Az in vitro és in vivo szaporított Lobelia inflata száraztömeg értéke és lobelin tartalma

(Biomass production and lobeline content of in vitro and in vivo propagated Lobelia inflata)

Szerzők: Viktor József Vojnich, Attila Hüvely, Judit Pető

A Lobelia inflata L. (indián dohány) a Lobeliaceae család gyógyászati szempontból jelentős növényfaja. Észak-Amerikában honos, számos piperidinvázas alkaloid forrása. Fő alkaloidja a lobelin, melyet korábban légzőrendszeri izgató hatása miatt használtak. Napjainkban a központi idegrendszerre, kábítószer abúzusra, valamint a multidrug rezisztenciára irányuló kutatások miatt került az érdeklődés előterébe.Az eddigi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a növény sikeresen honosítható, termeszthető, és hatóanyag-termelése honosításra alkalmassá teszi. A kísérletben alkalmazott N és Mg alaptrágya kezelés eredményes volt, mert fokozta a szárazanyag produkciót.

 

Lobelia inflata L. is a medicinally important species of the Lobeliaceae family. It is native to North America, it contains numerous piperidine alkaloids. The main alkaloid lobeline has been used as a respiratory stimulant. Recently, it has been come into the limelight due to research on CNS, drug abuse and multidrug resistance. It has been found that the plant can be successfully introduced (cultivated) and due to its favourable active principle production it can qualify for utilization. The outlined experiments have verified that N- and Mg-fertilization exerts a positive effect on plant production.

 

Szabóné Berta Olga

Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézet Gazdálkodáselméleti Intézeti Tanszék

Mezőgazadsági vállalkozások informatikai helyzete és szokásai

Szerzők: Szabóné Berta Olga, Szabó Miklós

A mezőgazdasági vállalkozások többsége a 2000-es évek elején minimális szinten használta a modern informatika nyújtotta lehetőségeket. A gazdasági hatékonyság és fejlődés az EU csatalakozást követően jelentősen átalakította ezeket a szokásokat. Egy kérdőíves felmérésben vizsgáltuk a kettős könyvvezetésű vállalkozások informatikai szokásait és jövőbeni fejlesztési terveit. A kutatás során próbáltuk a mezőgazdaság minden ágazatát elérni, melyhez az AKI által biztosított adatbázis nyújtott segítséget. Az eredmények alapján látható, hogy a mezőgazdaság sajátos működése és a korábbi rendszer szemlélete miatt, még mai is jelentős idegenkedés van a modern technológiákkal szemben. A korábbi felmérésekhez képeset jelentős fejlődést tapasztaltunk a számítógép használatban , valamint az Internet biztosította lehetőségek kihasználásában. Az azonban elmondható, hogy néhány kivételtől eltekintve jellemzően csak informatikai eszközöket vagy programokat használnak a vállalkozások, de vállalat irányítási informatikai rendszereket nem. Az eredmények közül ki kell emelni, hogy a vezetők életkora jelentősen befolyásolta a cégek informatika használathoz való hozzáállását.


 

Gazdaság- és társadalomtudományi szekció

Nagy Erika – Nagy Gábor

MTA KRTK

Az állam szerepváltozásai a leszakadó vidéki terekben

(Changing perceptions and practices of state institutions in marginalized rural spaces)

Szerzők: Nagy Erika, Nagy Gábor

AZ előadás a kritikai elméletekre - elsősorban a neomarxista államelméletre és annak Foucault-i kritikájára - építkezve értelmezi a lokális állam szerepváltozásait leszakadó vidéki térségeinkben. A fókuszban a rurális térségekben élők fogyasztóként történő marginalizációja áll, amelyet a neoliberális állami politikák, a globális vállalti stratégiák és a széteső lokális közösségek metszetében vizsgálunk. Előadásunkban amellett érvelünk, hogy a helyi állam egyszerre jelenik meg a központi államhatalom megtestesítőjeként, és ennek a hatalomnak a kihívójaként a napi intézményi gyakorlatokban, melyekkel a lokális társadalom alapvető problémáit, konfliktusait próbálja kezelni - biztosítva a túléléshez szükséges jövedelmet és alapvető javakat az ott élőknek.

 

Relying on the Neomarxist state theory and its Foucauldian critique, we conceptualize the changing roles of the local state in the declining rural spaces of Hungary. We focus on the production of and the responses to the marginality of local citizens as consumers in the context of global corporate strategies, neoliberal (state) institutional practices and the collapsing local communities. We argue for understanding local state practices as the manifestations of the centralized state power and also as the set of actions that undermine the central state itself by managing local household income and consumption crises.

 

Dr. Homoki Andrea

SZIE GAEK Egészségtudományi Intézet

Az iskolai szociális munka lehetőségei a pszichoszociális prevencióban

(Alternatives of school social work in psychosocial prevention)

Szerzők: Dr. Homoki Andrea, Sándor Zita

Ebben a témában, ahol ez idáig még nem voltak adottak a feltételek az 1997. évi XXXI. számú A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt.) által 2016. január 1-jétől a gyermekjóléti szolgáltatások keretében biztosítHATÓ iskolai szociális munka végzéséhez, a lendületes kezdetre kellene törekedni. Ott, ahol a Gyerekesély projekt keretében, a gyermekszegénység elleni stratégia részeként 2010 után beindulhatott a szakmai munka, a maga kezdeti nehézségeivel, dilemmáival, esetlegesen feszültségekkel is terhelt fogadtatással szembenézve, azt leküzdve, pedig a folytatás lehet az egyetlen járható út, mely által az iskolák és a helyi közösségek valóban járhatóbbá teszik azoknak a gyermekeknek az életútját, akiknek valamiért rögösebb. Elemzett interjúinkból feltárulnak azok a pszichoszociális tényezők, melyek pozitív előmozdításában a professzionális segítő, az iskolai szociális munka módszeréve és eszközeivel hatékonyan valósíthatja meg a preventív iskolai gyermekvédelmet.

 

Ebben a témában, ahol ez idáig még nem voltak adottak a feltételek az 1997. évi XXXI. számú A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt.) által 2016. január 1-jétől a gyermekjóléti szolgáltatások keretében biztosítHATÓ iskolai szociális munka végzéséhez, a lendületes kezdetre kellene törekedni. Ott, ahol a Gyerekesély projekt keretében, a gyermekszegénység elleni stratégia részeként 2010 után beindulhatott a szakmai munka, a maga kezdeti nehézségeivel, dilemmáival, esetlegesen feszültségekkel is terhelt fogadtatással szembenézve, azt leküzdve, pedig a folytatás lehet az egyetlen járható út, mely által az iskolák és a helyi közösségek valóban járhatóbbá teszik azoknak a gyermekeknek az életútját, akiknek valamiért rögösebb. Elemzett interjúinkból feltárulnak azok a pszichoszociális tényezők, melyek pozitív előmozdításában a professzionális segítő, az iskolai szociális munka módszeréve és eszközeivel hatékonyan valósíthatja meg a preventív iskolai gyermekvédelmet.

 

Szabó Ferenc

Szegedi Tudományegyetem

A szakmaszerkezeti döntésekben támogatott és nem támogatott szakmák piaci relevanciájának vizsgálata

(Examination of the labour market relevancy of the decision on the professional structure in vocational education)

Szerzők: Dr. Keczer Gabriella PhD., Szabó Ferenc

A kormányzati oktatási és gazdasági stratégiákban központi szerepe van a szakképzés fejlesztésének, ezen belül a kínálat és a kereslet összehangolásának. Ennek egyik alappillére a szakmaszerkezeti döntés, melynek célja, hogy az állam csak olyan képzést támogasson költségvetési forrásból, amelyre a munkaerőpiacnak szüksége van. Kutatásunkban, mely a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal jóvoltából, az NFA KA 3/2013.sz. támogatási szerződés keretében 2015 október-novemberében valósult meg, a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés piaci relevanciáját vizsgáltuk a Dél-alföldi régióban két aspektusból. Egyrészt a megyei javaslatok, illetve a kormánydöntés munkaerő-piaci kereslet általi vezéreltségét vizsgáltuk. Ehhez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által a döntés előtt készített munkaerő-piaci helyzetjelentésben és prognózisban kirajzolódó keresletet és kínálatot, valamint munkaerő-piaci mozgásokat vetettük össze a megyei fejlesztési és képzési bizottságok javaslataival, valamint a kormányzat szakmaszerkezeti döntésével. Másrészt azt vizsgáltuk, hogy a jelenlegi munkaerő-piaci helyzet igazolja-e az egyes szakmák támogatottságát a régióban. Ehhez a NFSZ adatbázisában megjelenő álláslehetőségeket kérdeztük le a kutatási tervnek megfelelően, ezen felül adatigényléssel fordultunk a három megyei kormányhivatalhoz, és a Bács-Kiskun és Csongrád megyétől kapott, bejelentett álláshelyekre és regisztrált munkanélküliekre vonatkozó adatsorokat is felhasználtuk. A kutatás során 5 szakma-körben végeztünk vizsgálatot. Az első körbe azokat a szakmákat soroltuk, amelyek a szakmaszerkezeti döntést megalapozó munkaerő-piaci helyzetképek és előrejelzések alapján „kritikusnak” tekinthetők. A második kört az ösztöndíjas hiány-szakmák alkotják. A harmadik körbe azokat a szakmákat soroltuk, amelyek tekintetében eltért a megyei javaslat a kormánydöntéstől. A negyedik körben azokat vizsgáltuk, amelyekben jelenleg magas a regisztrált munkanélküliek száma. Az ötödik körben azokra a képzésekre fókuszáltunk, amelyeket a három megye munkáltatói igényelnének.

 

The development of vocational education has a central role in the educational and economical strategies of the Hungarian government. It includes the coordination of labour demand and supply. One of the pillars of the development and coordination is the decision on the professional structure of Hungarian workforce. Its objective is to narrow the public educational funding to those professions that are demanded by the economy. In the course of our research conducted with the help of the National Vocational and Adult Training Agency and the „NFA KA 3/2013” scholarship we have studied the relevancy of the decision on the professional structure concerning the 2014/2015 academic year in the South Plains Region. We studied the relevancy of the decision on the professional structure from two aspects. First we examined to what extent the decision was based on the labour demand. In this phase we compared the decision with the situation reports and labour market prognoses available in the time of the decision. Then we examined if present labour demand confirms the decision. In this phase we checked the job opportunities and the unemployment data for the professions that were supported in the decision and also for those that were not. We focused on five groups of professions: critical professions with significant oversupply or overdemand; professions granted by educational scholarship; professions in which the proposal of the local actors were different from the decision of the government, professions with high unemployment rates and vocational trainings demanded by the local employers.

 

Szuromi Tímea

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

A tanult roma nők helyzete

 

Szerzők: Szuromi Tímea

A szerző előadásában a tanult roma nők helyzetét mutatja be a társadalomban és a családban Magyarországon. A hazai cigány népesség nyelvi csoportjai és területi elhelyezkedésük ismertetése után megismerkedhetünk a hagyományos női szerepekkel a roma társadalomban. Megérthetjük, hogy miért alacsony a roma nők iskolázottsága, és ezáltal miként kerülnek hátrányos helyzetbe többségi társaikkal szemben. Fény derül azon motiváló okokra is, amelyek miatt egy cigány nő a gyermekvállalás és a család helyett a tanulást, a hivatást választja. A szerző bemutatja azt is, milyen nehézségekkel kell szembesülnie egy tanult roma nőnek diplomája megszerzése után, hogyan változik meg helyzete saját közösségén belül és a magyar társadalomban. A hazai kutatások eredményeit az előadó mélyinterjú készítésével erősítette meg.

 

In her lecture the author presents the position of educated gipsy women in the society and the family in Hungary. After it make the linguistic groups and location of the native gipsy population known, we can get some information about the traditional female part in the gipsy society. We can understand that why the gipsy women are under-educated and hereby how to get a disadvantage by contrast their majority companion. Come to light that why the gipsy women choose learning and their profession instaed of childbearing and family. The author also presents those difficulties which the gipsy women have to face up after they get their degrees, how to change their position in their own community and in the Hungarian society. The performer confirms the results of national research with making an interview.

 

Dr. Szónokyné Dr. Ancsin Gabriella PhD

Szegedi Tudományegyetem Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék

Gazdaság-társadalom-népesség: a demográfiai öregedés magyarországi aspektusai a 21. század küszöbén

 

Szerzők: Dr. Szónokyné Dr. Ancsin Gabriella PhD

A népesség prognózisok szerint a 21. század a demográfiai öregedés évszázada lesz. Ma már egész Európában stagnál vagy csökken a népesség száma. A népesség öregedése növekvő eltartási terheket is jelent, ami veszélyezteti az Európai Unió globális gazdasági versenyképességét. Egyre inkább előtérbe kerülnek a fenntartható egészség, a megelőzés, az életminőség, a holtig való tanulás, az idős kori kreativitás és aktivitás kérdései, és akkor még nem szóltunk a sürgető nyugdíjrendszer reformról, az idősek foglalkoztatásáról, az eltartási terhek gondjairól. Az öregedő népesség tagjai egyre tovább élnek, ami a társadalmi, politikai, gazdasági és egészségügyi területen számos megoldásra váró problémát vet fel. A 21. század elején a demográfusok kutatásai feltárták az Európában zajló új típusú népességfejlődés főbb jellemzőit és ezt „második demográfiai átmenetnek” nevezték el. Erről a második demográfiai átmenetről, mint a népességfejlődés egy magasabb szintjéről csak annyit tudunk, hogy napjaink népesedési jelenségei, törvényszerűségei egy új átmenet kezdetét jelentik. Mindebből az is következik, hogy a második demográfiai átmenet kiteljesedése a jövőben várható és egyik fő eleme a népesség öregedése. Az előadás a demográfiai öregedés kialakulásának okait, hatásait vizsgálja a gazdaság és a társadalom szemszögéből. Végül felvetődik az a kérdés is, hogy a népesség öregedési folyamata öregedés vagy az idős korúak fiatalodása.

 

Dr. Szakács Attila PhD

Szolnoki Főiskola

Biztosításmarketing a 21. század gazdasági válságának korában

 

Szerzők: Dr. Szakács Attila PhD, Dr. Szakács Zsolt, Dr. habil Zéman Zoltán, Emrich Edina

A 21. század globális gazdasági válságának korát éljük, így a biztosításmarketing, mint tudományág az eddigieknél is sokkal nehezebbé vált. A hazai és nemzetközi biztosítási piacok átformálódtak, így új stratégiák és kihívások keltek életre. Ez a változás napjainkban is zajlik, és várhatóan még jó ideig érezni fogjuk a változás hatásait. A válság kezdetekor sok vállalkozás nem tudta időben átformálni működését, így tevékenységüket kénytelenek voltak beszüntetni. Manapság az egyre nagyobb kockázatok miatt, a váratlan eseményekre és a szélsőséges pénzügyi folyamatok bekövetkezésére már a vállalat megalapításának kezdetén gondolni kell és bele kell illeszteni a vállalat működési tervébe.

 

Virágné dr. Horváth Erzsébet

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar

Németh László és a modernizáció. Reform és utópia

(László Németh and Modernization. Reform and Utopia)

Szerzők: Virágné dr. Horváth Erzsébet

Németh László a 20. századi válságjelenségekből kivezető nemzeti demokratikus út programját alkotta meg „harmadikutas” koncepciójában, a globális világrendszerek közti sajátos magyar polgárosodás modelljében. A tanulmány a globalitás és a lokalitás pólusai közti krízisjelenségek kérdéseit taglalja Németh László reformeszméiben. Eszmerendszerének „minőség” ideája, társadalomjavító reformelképzelései és utópisztikus jövőképe a „Kert-Magyarország” ökológiai, gazdasági, társadalmi és morális modelljében testesül meg. A minőségeszme olyan értékirány, mely a modern társadalmak fejlődését is meghatározó módon alakítja. Németh László fejlődéskoncepciója a realitás és az utópia határait feszegeti; ám ami tegnap utópiának tűnt, ma talán egy jobb világ megszületésének reális feltétele lehet.

 

László Németh’s “middle-of-the-road” notion as a particular Hungarian model of achieving middle-class status among world systems created the programme of the national democratic way leading out of the crisis phenomena of the 20th Century. This study analyses the issues of crisis phenomena among the poles of globality and locality in László Németh’s concepts of reform. The "idea" of quality of his ideology, his notions of reform improving society and his Utopian vision of the future are embodied by the ecological, economic, social and moral model of  “Paradise-Hungary”. The idea of quality is such a value orientation that shapes the development of modern societies in a decisive way as well. László Németh’s notion of development harps on the borders of reality and Utopia. However, what seemed a Utopia yesterday, today it may become the real condition of the birth of a better world.

 

Dr. Bagdi Róbert

Szolnoki Főiskola

Szlovák nemzetiségűek Magyarországon a 2011. évi népszámlálás alapján

(Slovakian nationality in Hungary in 2011)

Szerzők: Dr. Bagdi Róbert

Magyarország területén az államalapítás óta mindig is több nemzetiség élt együtt, azonban számuk az I. világháborút lezáró béke következtésben jelentősen lecsökkent. Magyarországon a dualizmus kora óta rendszeresen, 10 évenként tartanak népszámlálást. Az elmúlt másfél évszázad folyamán, eltérő gyakorlat alakult ki a tekintetben, hogy rákérdeztek-e az egyén anyanyelvére, vagy nemzetiségi hovatartozására, vagy sem. 2011-bwen, a népszámlálás többféleképpen is rákérdezett arra, hogy az illető mi alapján sorolja magát az adott nemzetiség közé, pl. anyanyelv, családi körben használt nyelv, vagy kulturális kötődés alapján, de nem volt kötelező válaszolni e kérdésekre, így pl. 1 172 354 fő nem is adott választ. A hazai nemzetiségek száma emelkedett 2001 és 2011 között a hivatalos adatok szerint. 2011-ben, pl. a csak a nemzetiség alapján 16 222 fő sorolta magát a szlovák nemzetiség tagjai közé, míg anyanyelv alapján 9 888 fő. Tanulmányunkban rendszerezni kívánjuk az adatokat megyeszékhelyek és megyék szerint, saját szerkesztésű térképen is bemutatva a területi különbségeket.

 

Many nationalities lived at the territory of Hungary from the foundation of the state, although their proportion decreased significantly after the World War I. Censuses are organised regularly (once in every decade) from the dualistic era, in Hungary. Different practice was adopted to ask, or not to ask about the citizen’s mother tongue, and nationality. The last census contained many questions related with nationality, e.g. mother tongue, using the languages when speaking with family, or cultural connections. It was not compulsory to give answers to these questions in 2011, as a result of this more than one million people denied responses. Number of the nationalities increased between 2001 and 2011. 16 222 people connected to Slovakians with only nationality, while 9 888 people had Slovakian mother tongue in 2011. Our main aim is to examine the Slovakian nationality in 19 Counties and County Seats in Hungary, giving a classification of the territorial distribution.

 

Dr. Szakács Attila PhD

Szolnoki Főiskola

A pénzügyi tudatosság fontossága napjainkban

Szerzők: Dr. Szakács Attila PhD, Dr. Szakács Zsolt, Dr. habil. Zéman zoltán, Emrich Edina

Napjainkban nagyon fontos, hogy megfelelő pénzügyi döntéseket hozzunk. A 21. század rohanó, folyton fejlődő világában szükség van arra, hogy társadalmunk minden korosztálya megfelelő információval rendelkezzen a pénzügyi lehetőségekről és tájékozódni tudjon bonyolult pénzügyi világunkban. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi tudatosságra való nevelés már kisgyermekkorban elkezdődjön. Ennek felelőssége nem csak a szülőké, hanem az oktatási intézmények pedagógusaié is. A pénzügyi tudatosságra való nevelést nem csak száraz, a gyermekek számára unalmas módon lehet elkezdeni, hanem játékos, szórakoztató formában is. A gyermekek mellett természetesen említést kell tennünk az idősebb generációk oktatásáról is. A modern világ vívmányait az idősebb korosztály tagjai sokszor bonyolultnak érzik, így szükség van a megfelelő tájékozottság elérésére. Ennek rengeteg módja van, így mindenki megtalálja azt a tájékozódási formát, amelyet a legmegfelelőbbnek talál. A pénzügyi tudatosság elősegítésének eszköze tehát a megfelelő minőségű információszolgáltatás.

 

Erdeiné Dr. Késmárki-Gally Szilvia

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

A szántóföldi gépi munkák költségalakulása bázisgazdaságok adatain keresztül

(Changing of costs of agricultural machinery works through the data of basic farms)

Szerzők: Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia, Lehoczki Zsuzsanna, Pálinkás Péter

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (NAIK MGI) bázisgazdaságokon keresztül kíséri figyelemmel és aktualizálja évről-évre a mezőgazdasági gépek üzemeltetési adatait és értékeit. A munka során a várható árakkal, bérekkel, valamint egyéb költségekkel számolva kidolgozza és közreadja a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek (gépcsoportok) átlagos teljesítéseit és költségeit tartalmazó kiadványt, melyben összefoglalja, hogy a különböző gépekkel elvégzett munka tulajdonképpen mennyibe is kerül. E cikkünkben célunk a megfigyelés főbb eredményeit bemutatni és az abból levonható főbb következtetéseket összefoglalni.

 

The National Agricultural Research and Innovation Centre Institute of Agricultural Engineering (NAIK MGI) monitors and updates year to year the costs of agricultural machinery through the operational data and values of basic farms. During the work a booklet will be developed and published which summarizes the actual cost of work performed by different machines. It contains the average performance and cost of the agricultural machines and equipments calculated by the expected prices, wages, and other costs. In this article our aim is to present the main results of the observation and to summarize the main conclusions.

 

Dr. Szűcs Róbert Sándor

Szolnoki Főiskola

Márkák és szlogenek a gyermekek fejében

(Trade marks and slogans in mind of children)

Szerzők: Dr. Szűcs Róbert Sándor

Napjainkban a gyermekek szlogenek tömegével szembesülnek. Egy jó szlogen érzéseket generál. Természetesen ezek az érzések, a márkanevek és szlogenek elhelyezhetők a gyermekek fejében a marketing szakemberek által. A szlogenek visszaidézési aránya sokkolóan magas, magasabb, mint a szülők esetében. Kijelenthetjük, hogy egy jól pozicionált szlogen nagyon fontos szerepet játszik a gyermekek befolyásolásában. Mindezek hozzájárulnak a gyermekek márkahűségének fejlesztéséhez, ami - ha gyermekkorban kifejlődik - egy egész életen át eltarthat. Primer kutatásom (minta nagysága 1222 fő gyermek) bemutatja a gyermekek szlogen és márkanév felidézési rátáját néhány magas zsír-, só- és cukortartalmú élelmiszer esetében.

 

Nowadays children face lots of slogans every single day.  A good slogan generates feelings. Of course these feelings, brand names and slogans can be  placed in mind of children by marketing experts. The remember rate of slogans is shockingly high, higher than is case of their parents.  We can state that well-placed slogans play a very important role in influencing of children. All of these contribute to the development of brand loyalty, which – if it develops during childhood – can last an entire lifetime. My primary research (sample size is 1222 children) shows the remember rate of slogans and brand names in case of different foods with high level of fat-, sugar- and/or salt content.

 

Németh Nikolett

Szent István Egyetem

Innovációs lehetőségek az étrend-kiegészítők piacán

(Innovation possibilities in the market of food supplements)

Szerzők: Nikolett Németh

A piac elvárásai, a fogyasztók igényei a különböző termékekkel kapcsolatban folyamatosan változnak, diverzifikálódnak. Különösen igaz ez az innovatív termékekre, így az étrend-kiegészítők fogyasztására is. Az egészségpiacon tapasztalható trendeket és a táplálkozási szokásokban bekövetkező változásokat érdemes figyelembe venni a termékfejlesztés, az innovációs folyamat során. A tanulmány célja a fogyasztói szokások és a döntési folyamatok legfontosabb tényezőinek felmérése az étrend-kiegészítők vásárlása során a felnőtt korú lakosság esetében. A kutatás fókuszcsoportos interjúk és kérdőíves megkérdezéssel történő adatgyűjtésen alapult. Az elemzésbe 104 esetet lehetett bevonni és négy pontosan definiált klasztert lehetett elhatárolni a fogyasztók termékkel szembeni attitűdje alapján: kényelmesek, szkeptikusak, óvatos használók, tudatos egészségvédők. A vizsgálat során jellemeztem a klasztereket és az egyes csoportokon belül a marketing-mix elemei is beazonosításra kerültek. Az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát mutatja, hogy az általam végrehajtott szegmentációs eljárás segíthet az étrend-kiegészítőt forgalmazó kis- és középvállalkozásoknak a piaci rések felfedezésében, a megfelelő niche marketing stratégia meghatározásában és a célpiaci marketing-mix kidolgozásában, annak érdekében, hogy sikeresen működhessenek az étrend-kiegészítők piacán tapasztalható erős versenyben.

 

Consumer needs and expectations toward products are changing rapidly. The same applies to innovative products, such as food supplements. Changes in health trends and eating habits should be taken into consideration during the process of innovation. The aim of this research therefore is to examine the consumption patterns and the most important determing factors in purchasing decision of food supplements. Within the framework of primary research, focus group interviews were conducted and a survey was also used. 104 elements got involved in the quantitative analysis and four homogenous groups were identified among the respondents in the market of food-supplements: comfortable customers, skeptics, careful users and conscious health-protectors. In this research I examined which consumer characteristics were applicable to the specified groups. Within each group the elements of marketing-mix were also identified and analysed. As for the practical implication of my research, segmentation can help SMEs to define the right niche marketing strategy in order to succeed among the strong competition relations of food supplement market.

 

Dr Borgula Ilona

nyugalmazott oktató

Hányan vagyunk, hányan leszünk? (Népesség-előreszámítások 2100-ig.)

(How many are we? How many will we be? (Population estimates until 2100))

Szerzők: Dr Borgula Ilona

Az előadás a világ, Európa és Magyarország népességére vonatkozó előrejelzésekkel foglalkozik. Az előadás során az előadó az ENSZ (Word Population Prospect 2015) és az Eurostat témához kapcsolódó adatbázisa, valamint a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének kutatásai alapján elemzi a népesség alakulásában várható tendenciákat, az okokat és a várható gazdasági és társadalmi következményeket.

 

The presentation deals with the population estimates for the world, Europe and Hungary.  It gives an analysis of the expected tendencies in population size, the reasons and the expected economic and social consequences using United Nations (World Population Prospect 2015) and relevant Eurostat databases as well as the research made by the Hungarian Central Statistical Office Demographic Research Institute.

 

Czinderi Kristóf

SZIE GAEK Egészségtudományi Intézet

A települési támogatás szabályozása és formái Békés megyei városokban

(Regulation and models of local allowances in Békés County towns)

Szerzők: Czinderi Kristóf

A Szociális törvény (1993. évi III. törvény) 2014 januárjában, majd 2015 márciusában hatályba lépő módosításai (előbb "önkormányzati segély", majd "települési támogatás" bevezetése) jelentősen átalakították a helyi önkormányzati segélyezési rendszert. A változások összességében azt eredményezték, hogy a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó, korábban számos különböző jogcímen és feltételrendszerrel (pl. átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás) igényelhető ellátásokat egyetlen segélyezési forma, a települési támogatás váltotta fel, amelyet viszont a jogalkotó tágabb keretek között határozott meg, nagyobb mozgásteret engedve a pontosabb hozzáférési szabályok helyi kialakításának. Az előadásban Békés megyei városok szociális tárgyú helyi rendeleteinek elemzése alapján mutatom be, hogyan alkalmazkodtak megyénkben a helyi önkormányzatok a megváltozott jogszabályi környezethez, milyen ellátási formákat alkottak meg a települési támogatás keretében, hogyan szabályozták azokat, illetve milyen következtetések vonhatóak le a helyi szabályozások alapján a segélyezési rendszer átalakulásáról.

 

Pásztor Márta Zsuzsanna

Szent István Egyetem

Adatbányászat és elektronikus közigazgatás

(Data Mining and E-government)

Szerzők: Pásztor Márta Zsuzsanna, Popovics Attila

Az (elektronikus) közigazgatási tevékenység eredményeképpen nagyméretű adathalmazok jöttek létre különböző állami szerveknél, melyek indokolt esetben más hatóságoknál tárolt adatokkal is összekapcsolhatók. Ezen adatok nem triviális összefüggéseinek feltárásából és felismeréséből származó előnyök megnyilvánulnak a mindennapi tevékenységekben, például az adóhatósági ellenőrzésekben vagy a mezőgazdasági támogatások helyszíni ellenőrzéseinek kiválasztási rendszerében. A működő megoldások ismertetése mellett fel kívánjuk tárni az adatbányászati eszközök alkalmazásának potenciális színtereit, például a felhasználó-központú e-közigazgatási szolgáltatásfejlesztés koncepciójában játszott szerepét, tekintve hogy a rendelkezésre álló szolgáltatások kihasználtsága és használata nem vagy nehezen éri el a kívánt szintet.

Szelei Antónia

Szent -Györgyi Albert  Egészségügyi Szakközépiskola Békéscsaba

Öngyilkosság

(Suicide)

Szerzők: Szelei Antónia

Az önmaga aktív elpusztítására irányuló magatartás egyedül az ember sajátossága. Egyre gyakoribbak az öndestruktív magatartás módok. Tág értelemben ide tartozik az egészségtelen életmód, az egészségmagatartás súlyos hiánya. Korunkban az öngyilkosság pathologiás minősítést nyert, vagy is az öngyilkos beteg. Öngyilkos magatartás, minden olyan tett, amely szándékos önpusztításra irányul. Legrégebb idő óta ismert jelenség. Több tudományt érint. Világméretű probléma. Az öngyilkosságot, mint létező problémát nem szabad tabu témaként kezelni. Minden életkorban előforduló sajnálatos esemény.  Nem ítélhetünk el senkit, ha már volt öngyilkossági gondolata, esetleg kísérlete.  Minden ember a saját életét éli, és küzd meg az életét kísérő nehézségekkel, krízisekkel. Olyan szakemberekre ( pszichológusok, pszichiáterek, mentálhigiénés, szakemberek , szociálgerontológus, szociálismunkás, orvosok és ápolók, stb.) van szükség, akik ismerik és felismerik az öngyilkossághoz vezető okokat, életeseményeket, a prevencióban, krízisintervencióban hatékonyan részt tudnak venni.   Tanuljuk meg elfogadni egymás döntését, és elengedni tudni azt,   aki el akar menni.

 

Dr. Micheller Magdolna

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

A Harruckern örökség

(The Harruckern Heritage)

Szerzők: Dr. Micheller Magdolna

Az előadó azt kívánja felvázolni, hogy báró Harruckern János György 300 évvel ezelőtti birodalmi telepítési modellje a 21. században is meghatározza Békés megye nemzetiségi és felekezeti térképét. Harruckern báró telepítése nyomán Békéscsabára (ekkor még csak Csaba) 12 evangélikus szlovák család került 1718-ban. Az ő leszármazottaik építtették az evangélikus kis- és nagytemplomot és a Rudolf Gimnáziumot (ma a város Evangélikus Gimnáziuma). Békéscsabán napjainkban is a szlovák hagyományok a legerősebbek. Itt működik Szlovák Gimnázium, az Országos Szlovák Kutatóintézet, valamint Szlovák Főkonzulátus. Békés megyében napjainkban is sajátos közösségeket jelentenek a szlovák, a német, a román és a roma népcsoportok. A zsidó kultúra – a holocaust pusztítása nyomán – szinte csak történeti emlékként él. A katolikus, evangélikus, ortodox keresztény és az izraelita felekezeti értékek ma is élő szokások, követelmények. Kutatónak, tudós tanárnak és igényes egyetemi hallgatónak egyaránt az a feladata, hogy a sokszínű megyei művelődéstörténeti és kulturális értékeket bemutassa és megismerje, maga is terjessze. Javasolt szekció: Gazdaság- és társadalomtudományi

 

The author intends to highlight the fact that the imperial population model of baron János György Harruckern implemented 300 years ago still has had an impact and has determined the nationality and confessional map of Békés county in the 21st century. As a consequence of baron Harruckern’s settlement policy in 1718 12 Lutheran Slovak families were settled in Békéscsaba (called Csaba at that time). It was their descendents that built the Small and the Great Lutheran Church, as well as the Rudolf Grammar School (now the Lutheran Grammar School of the town). It is Slovak traditions that are the most powerful in Békéscsaba even in present times. This is where the Slovak Grammar School, the National Slovak Research Institute and the Slovak Chief Consulate operate, as well. Even nowadays, the Slovakian, German, Romanian and Roma population have special communities in Békés county. The Jewish culture has survived only in historic memory, due to the Holocaust distruction. Catholic, Lutheran, Orthodox Christian, as well as  Israeli values are still present day customs and requirements. All that researchers, scientists, lecturers and ambitious students shall do is to get to know, present and disseminate these colourful cultural and history of civilisation set of values of our county. Recommended for the Economics and Social Sciences Section.

 

Tárnok Balázs

Szent István Egyetem

Az elektronikus közúti árukezelő rendszer bemutatása

(Presentation of the electronic road trade public control sytem)

Szerzők: Tárnok Balázs

A kutatásom témája a nemzetgazdasági miniszter 5/2015. (II. 27.) Nemzetgazdasági miniszteri rendelete által szabályozott Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer (továbbiakban EKÁER) működéséről szól. Elsősorban kutatásom leíró jelleggel bír, és a rendszer működése mellett annak jogi hátteréről, valamint a földművelésügyi minisztérium egyes szerveihez való kapcsolódás szempontjából, elsősorban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkájával kapcsolatban. Itt külön ki szeretnék térni az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerrel (továbbiakban FELIR) való összefűzésre. Bemutatom a regisztráció menetét, a felhasználói felületet, valamint hogy hogyan is kell új bejelentést készíteni. Megnézem a rendszer esetleges kiskapuit, problémáit. Megnézem az adott ügyfélkört, hogy ki köteles a bejelentésre, valamint, hogy mennyire változott a helyzet a rendszer bevezetése óta. Következtetés szeretnék levonni az EKÁER hasznosságát illetően, valamint megvizsgálni a lehetséges „kiskapukat” és azok bezárását, ami által az adócsalók mértékét jelentősen vissza lehetne szorítani.

 

MY reasearchs topic is about the operation of the EKÁER which controlled by the 2015/05 ngm ststute. First of all my research is a description about its function and its legal background, and also its connection to some of the departments of the Ministry of Agriculture, primarly to the work of the NÉBIHI. I also want to present how to connect  the EKÁER with the FELIR. I want introduce the procedure of the registration, the user interface and how to create a new declaration. I will check the systems potential problems. I will also check the customer base, who need to declarate, and how the situation changed after the implement of the new systemI want to conclude about the utility of the EKÁER, and to examine the potential problems and to beat these, which will lead to decrease the number of the tax cheaters.


 

Hrabovszki Katalin

SZIE GAEK

Szervezet és szervezeti tudás az intézményrendszer kontextusában

(Types of organizations and organizational knowledge in the context of the national system of institutions)

Szerzők: Hrabovszki Katalin

A tudás mint erőforrás szerepének az elmúlt évtizedben tapasztalt felértékelődése új kérdések felvetését tette aktuálissá. A munkaerőpiac és az oktatás intézményrendszere a szervezetek tudáskombinációjának és felépítésének eltérő mintáit eredményezte. A tanulmány A. Lam modelljének alapján arra tesz kísérletet, hogy a magyar intézményrendszer és a preferenciák alapján feltárja a magyar vállalatokra leginkább jellemző szervezettípust és tudásformát valamint ezek hatását.

 

The growing importance of the knowledge based resources raised new issues to answer. The different national systems of the labour markets and the education resulted different types of organizations and knowledge combinations. The study aims to identify the ruling form of organizational type and knowledge in the Hungarian economy.

 

Szabó Tamás

Szent István Egyetem - Gazdasági és Társadalomtudományi Kar

Létezhet-e a civilizációnk készpénz nélkül?

(Can it be exists our civilization without cash?)

Szerzők: Szabó Tamás

A pénz és a készpénz kialakulása történelmi korokon és pénzügyi válságokon át. A készpénzhelyettesítő és készpénz használatát könnyítő eszközök. A készpénzmentes világ eljövetelének lehetősége jogi és társadalomtudományi szempontból. Hogyan hatnak ezen változások a jövő emberére?

 

The history of money and cash through ancient regimes and financial crisises. The forms of cash equivalents and easing instruments of using cash. The potential coming age of cash-free world according to juidicial and social science studies. How will take effects these changes to the man of future?

 


 

Dr. Lakatos Vilmos

Szolnoki Főiskola

Controlling módszerek a KKV-k gyakorlatában

(CONTROLLING'S METHODS IN THE PRACTICE OF SME’S)

Szerzők: Dr. Lakatos Vilmos

A tanulmány egy több éve folyó kutatási téma 2014-2015 éves adatgyűjtésre alapozott folytatása. Kérdőíves feldolgozás keretében összesen 74 mikró-, kis- és középvállalkozás tervezési-vállalkozásvezetési sajátosságait mértem fel. Legyen bármilyen kedvező a vállalkozások folytatásának gazdasági feltételrendszere, mindig is kiemelt szerepet kapnak azok a területek, amelyek erősíteni tudják a reális tervezhetőséget és ennek segítségével csökkenthető a tevékenység kockázata. E terület egyik legfontosabb elemeként a még mindig sok cégvezetőnek idegenként ható „kontrolling”szemléletet és módszereket lehet kiemelni, amelyek bevezetése és alkalmazása viszonylag rövid időtávon belül kézzel fogható eredményekkel szolgál a vállalkozások döntéshozói számára. A tanulmányban bemutatásra kerülnek a vizsgálatba vont kkv jellemzői, a vállalkozások tervezési sajátosságai, a beszállítók és vevők értékelési gyakorlata, a termelés, illetve szolgáltatás önköltségszámítása.

 

The study is a current research topic for several years to collect data based on years of 2014-2015 continue. I have analized the planning and business management methods of 74 micro, small and medium-sized enterprises  in the context of the specific characteristics measured by questionnaires processing. It may be favorable economic conditions of businesses, always play a major role the factors, which can strengthen a realistic perspective and this will help to reduce the risk of the activity. The key element of this topic may be mentioned  the controlling approach and methods  that introduction and use within a relatively short time horizon provides tangible results for business decision-makers. The study will be presented the investigated SME characteristics of planning, the characteristics of businesses, suppliers and customers valuation practices, production, service and cost calculation.

 

Szelei Antónia

Szent -Györgyi Albert  Egészségügyi Szakközépiskola Békéscsaba

Hajléktalanság okai és következményei

(Homelessness Causes and Consequences)

Szerzők: Szelei Antónia

A kirekesztettség egyik legszélsőségesebb formája a hajléktalanság.  Magyarországon jelenleg 1.5 – 2 millió főre tehető a hajléktalanok száma. Ebbe beletartoznak :a „Fedél nélküliek”, akik utcán élnek, az „Effektív hajléktalanok”, akik hajléktalanszállókon húzzák meg magukat és,  azok a „Lakástalanok” is, akik lakás hiányában különböző intézményekben, kollégiumokban vagy barátoknál, ismerősöknél élik mindennapjaikat.  Napjainkban a hajléktalanságot újratermelő társadalmi jelenségek, (az elszegényedés, a munkanélküliség, a lakhatási nehézségek, a lakásvesztés az alkohol és a drogfogyasztás miatt megjelenő viselkedészavarok) felerősödtek. Ezek a családi konfliktusok közvetlen kiváltó okaiként jelentkezve gyakran hajléktalansághoz vezetnek.  A hajléktalanság következményei: várható élettartam csökkenése, krónikus betegségek, fertőző betegségek áldozattá válás bűncselekmények elkövetése (lopás, rablás, ölés, stb.) izoláció, elmagányosodás kiszolgáltatottság, másoktól való függés, öngondoskodásra való képtelenség, tehetetlenség érzése a saját sorsának irányítását illetően, kilátástalanság, depresszió, öngyilkosság. abúzusok .

 

Dr. Glózik Klára

SZIE-GAEK

Fesztiválok és a turizmus - A békéscsabai Tavaszi fesztivál

Szerzők: Sztezsán Adrienn, Dr. Glózik Klára, ,

Mai rohanó világunkban a fesztiválok elengedhetetlen jelenségei életünknek. Ez egy olyan kikapcsolódási forma, amely tömegeket szólít meg, és különböző korosztályok igényeit elégíti ki, közösségformáló, egységesítő szerepe vitathatatlan. Békéscsaba kulturális életében meghatározó szerepet játszik a Tavaszi Fesztivál, mely összművészeti programjaival várja az érdeklődőket. A SZIE-GAEK békéscsabai campusának hallgatója Stezsán Adrienn 196 fesztiválon résztvevővel kitöltött kérdőíve alapján mutatjuk be a békéscsabai Tavaszi Fesztivált: milyen pozíciót tölt be az emberek életében, valamint milyen turisztikai következtetéseket lehet a fesztivál kapcsán levonni.

 

Timár István Zorán

SZIE-EGYRTDI

A fogyasztás új dimenziója

(A new dimension of consumption)

Szerzők: Timár István Zorán

A 2008-ban kirobbant hitelválság minden kétséget kizáróan maradandóan megváltoztatta a pénzügyi ágazatot és egyben a világgazdaság képét is.  Mivel a pénzügyi dekonjunktúra közvetve vagy közvetlenül, de hatással van a piacgazdaság minden szereplőjére is, ezért elmondható, hogy hatása jelentős befolyással bír a háztartások mindennapjaira is. Az egyes országok lakosai mind másként élik meg az őket sújtó pénzügyi-gazdasági válságot, de az bizonyos, hogy gyökeresen átalakították fogyasztási szokásaikat. A válságkezelő magatartásra általánosságban jellemző a létszükségleten túli kiadások visszafogása, azonban a fogyasztási szerkezet vizsgálata választ ad arra, hogy a lakosság válságkezelő magatartásában nem feltétlenül a fogyasztás volumene változott meg szignifikánsan, sokkal inkább a különböző kiadásrészek egymáshoz viszonyított aránya. A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a magyar lakosság válság előtt és válság utáni fogyasztói magatartását, igazolva, hogy a korábbi rossz kórkép egyre inkább a betegségből kigyógyuló állapotot tükrözi mostanra.

 


 

Gila Csaba

SZIE GAEK Gyulai Campus

GPS alkalmazása turisztikai kutatásokban

(The use of Global Positioning System (GPS) in tourism surveys)

Szerzők: Gila Csaba

GPS alkalmazása turisztikai kutatásokban

 

The use of Global Positioning System (GPS) in tourism surveys

 

Korponai János

Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola

HATÉKONY KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS AZ OPTIMÁLIS RENDELÉSI TÉTELNAGYSÁG MEGHATÁROZÁSÁVAL

(THE EFFICIENT COST MANAGEMENT WITH DEFINITION OF ECONOMIC ORDER QUANTITY)

Szerzők: KORPONAI János, DR. BÁNYAINÉ DR. TÓTH Ágota, PROF. DR. ILLÉS Béla,

Felgyorsult gazdasági világunkban egyre fontosabb szerepet kap a hatékony költséggazdálkodás. A kereskedelemmel és termelési tevékenységgel foglalkozó vállalatok számára a készletgazdálkodás és a megfelelő beszerzési stratégia megválasztása hozzájárul a hosszú távú versenyelőnyök biztosításához. A vásárolt alkatrészeink optimális készletszintjének meghatározása során fontos szerepet játszanak a beszerzéssel és a készletek tartásával kapcsolatos költségek valamint a készlethiány következményei. A gazdaságos rendelési tételnagyság modell alkalmazásával meghatározhatjuk azt az optimális rendelési mennyiséget, mely mellett a készletgazdálkodásunk a legkedvezőbb költségszint mellett biztosítható. A modell olyan determinisztikus működési környezetet feltételez, ahol ismertek számunkra a jövőbeli igények, kiszámíthatók és betarthatók az átfutási idők, valamint a készletpótlás bármely pillanatban azonnal megtörténhet. Elemzésünk célja, hogy megvizsgáljuk, milyen esetben és a készletezési periódus mekkora hányadában célszerű a vevői igényt későbbi időpontra halasztani, illetve a felmerülésükkel párhuzamosan késedelem nélkül kiszolgálni. Azt az optimális helyzetet keressük, amely a legkedvezőbb a vállalat versenyképessége szempontjából. Kulcsszavak: beszerzés, készlethiány, készlettartás, költség, rendelési tételnagyság

 

The efficient cost management receives an increasingly more important role in our accelerated economic world. For the companies dealing with the trade and a production activity the inventory management and the suitable procurement strategy contributes to the insurance of the long-term competitive advantages. During the definition of the optimal stock level of purchased parts, the expenses related to procurement and stock management are important aspects beside the stock level. By using the economic order quantity model, we can define the optimal order quantity, along which our stock management can be guaranteed by the most favourable cost level. The model assumes a deterministic operational environment, where the future demands are known for us, the lead times are calculable and observable, and the stock replenishment can be performed any moment. In practice however, we have more complicated tasks to solve. The aim of our analysis to examine, in what cases and at what percentage of the time period should the demand be rescheduled or delivered at the predetermined time without any delay. We are looking for the optimal situation that contributes to the company's competitiveness in the largest measure Keywords: purchasing, shortage, stock holding, cost, order quantity

 

Kovács Gyöngyi

Károly Róbert Főiskola

Fenntartható turizmusfejlesztés a Mátra kapujában

(Sustainable tourism-development in the "Gate of the Mátra-hills")

Szerzők: Kovács Gyöngyi, Kerekesné Dr. Mayer Ágnes, Domjánné Dr. Nyizsalovszki Rita, Dr. Bujdosó Zoltán

A Mátra hazánk egyik kiemelkedő természeti desztinációja, amely évről évre több turistát vonz. Gyöngyös - valamint a hozzá tartozó Mátrafüred, Sástó és Kékestető - az elmúlt időszakban számos turisztikai fejlesztés helyszíne volt, melyek sora folyamatosan bővül. A természet épsége, a helyi lakosok turizmusból származó jövedelmének növelése nagyban függ a turizmus tudatosan tervezett, fenntartható fejlesztésétől. Szolgálhat-e mintaként Gyöngyös és térsége a hasonló adottságú területek turisztikai fejlesztéséhez? Összeegyeztethető a fenntarthatóság eszméje a prosperáló turizmussal? Vajon létezik más út a turizmusban a Mátra számára? Mindezekre a kérdésekre igyekeznek a szerzők a tanulmányban válaszolni. A közelmúlt fejlesztéseinek ismertetésén túl kísérletet tesznek a tervezett projektek hatásainak felvázolására, az esetlegesen a fenntarthatósággal összeegyeztethetetlen tényezők kiszűrésére.

 

Gyurcsik Petronella

SZIE-GTK

A KKV SZEKTOR TŐKEHELYZETÉNEK ELEMZÉSE

(THE ANALYSIS OF THE CAPITAL POSITION OF THE SME SECTOR)

Szerzők: Gyurcsik Petronella, Dr. Pataki László

A kis- és középvállalkozások működése jelentős hatást gyakorol az ország nemzetgazdaságára, foglalkoztatás, beruházások és GDP szempontjából egyaránt. Mindezekre tekintettel, tanulmányunk a kkv szektor tőkehelyzetének elemzésével foglalkozik, megkísérelve az esetleges regionális eltérések feltérképezését. Különböző szakirodalmak áttekintését követően, empirikus kutatásunk során megállapítást nyert, hogy az eltérő régiókban eltérő finanszírozási stratégiák alkalmazására következtethetünk. A vizsgált vállalkozások tőkeszerkezetének és jövedelmezőségének egymásra hatása tekintetében nem tapasztalható differencia a régiók vonatkozásában, egységesen elmondható, hogy a két tényező között nincs kapcsolat, egy meghatározott mérlegfőösszegig. A jelentős vagyont birtokló vállalkozások esetében az agresszív finanszírozási stratégia jellemzői figyelhetőek meg, illetve a választásos tőkeszerkezeti elmélet felfogása tükröződik vissza tőkeszerkezetükben, amely arra enged következtetni, hogy minél nagyobb arányban finanszírozzák tevékenységüket tartós idegen forrással, annál nagyobb jövedelmezőséget mutathatnak ki tevékenységük során.

 

The operation of small and medium-sized enterprises has a significant influence on the country's national economy in terms of the employment, the investments as well as the GDP. In view of all this, our study deals with the analysis of the capital position of the SME sector, trying to map the possible regional differences. After the overview of the scientific literature, it was stated during our empirical research that divergent financing strategies can be concluded to be applied in the different regions. With regard to the interference of the capital structure and profitability of the enterprises examined, no differences can be discovered in terms of the regions, it can be uniformly stated that there is no connection between the two factors under a certain balance-sheet total. In case of enterprises owning considerable assets, the features of an aggressive financing strategy may be observed, furthermore the ideas of the trade-off theory are reflected in their capital structures, which suggests that the higher ratio the permanent outside founds represent in their financing, the higher profitability they can show in their operations.

 

Kölcseyné Balázs Mária

SZIE GAEK

Kulturális pályázati lehetőségek Magyarországon

(Cultural tender opportunities in Hungary)

Szerzők: Kölcseyné Balázs Mária, , ,

Az utóbbi évtizedben a kulturális szféra állami finanszírozási lehetőségeiben folyamatosan történtek változások, igaz ez a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működésére is. Az alap struktúrájának, támogatási prioritásainak, szétosztható forrásainak módosításai nagyban befolyásolják a kulturális szervezetek éves programjait. Az NKA közművelődési támogatásai esélyt adnak a rendszeres nagyrendezvények, térségi, települési események megvalósítására. Vajon valós ez az esély ma is? A változások hogyan befolyásolják ezeket?

 

Gödör Zsuzsanna

SZIE GAEK

Az atipikus munkaformák jellemzői a Visegrádi országok példáján

Szerzők: Gödör Zsuzsanna

A tanulmány az atipikusnak tekintett munkaformákat és azok alakulását mutatja be a V 4 országcsoport példáján.Röviden kitér ezen munkaformák jellemzőire, elterjedésükre. Bemutatja statisztikai adatokon keresztül az atipikus foglalkoztatási formák munkaerőpiaci jelentőségét, társadalmi-gazdasági hatásait.

 


 

Természet- és műszaki tudományi szekció

Végh Sándor

SZIE GAEK

Izommozgás modellezése digitális-proporcionális eljárással

(Muscle Movement modeling digital-proportional method)

Szerzők: Végh Sándor

Sokféle és változatos gépi mozgás történik az iparban, az elektronikus irányítás és vezérlés változatos formái léteznek a robottechnikában. Az általam ismertetett eljárás jobban megközelíti az élőlények izommozgatását, ugyanakkor ez is egy elektromechanikus szerkezet. Az élőlények izomerejének esetenként fokozódó, növekvő erőlködését modellezem.

 

Dr. Szakács Attila

SZIE GAEK

Az utazó ügynök probléma szemléletes megoldása excellel

(The solution of the travelling salesman problem using excel)

Szerzők: Szakács Attila

Egy közismerten nehéz optimalizálási feladat – az utazó ügynök probléma – megoldására adunk egy új, elegáns módszert Excel (Solver) segítségével. Talán a megoldás kicsit hosszadalmas, de nem bonyolult. Kipróbáltuk, és kitűnően alkalmazható az oktatásban.

 

We present a new, elegant solution using Excel (Solver) for an allegedly difficult optimization problem , the travelling salesman problem. Perhaps the solution is a bit lengthy, but it is not complicated. We tried it, and it is it is perfectly applicable in education.

 

Dr. Szakácsné Nagy Szilvia

SZIE GAEK

Függvénytan fontossága az analitikus gondolkodás fejlődésében

(The Importance of the Theory of Functions in the Development of Analytical Thinking)

Szerzők: Dr. Szakácsné Nagy Szilvia

A közoktatás szintjén zajló tananyag tartalom és óraszám csökkentésére irányuló törekvések arra késztetnek minket, hogy újratárgyaljuk egy-egy matematikai témakör szerepének fontosságát. Előadásunkban a függvénytan kerül középpontba, különös tekintettel a duális képzésben továbbtanulni készülő diákokra.

 

The endeavours taking place at the level of public education to reduce the curriculum content and the number of lessons prompt us to reconsider the importance of the role of certain mathematical topics. In our presentation, we will focus on the theory of functions with special regard to those students who are going to continue their studies in dual education.

 

Dr. Molnár István

SZIE GAEK

Gondolatok néhány összegzési feladat kapcsán

(A few thoughts about some summation problems)

Szerzők: Dr. Molnár István

Az előadás az alábbi három feladat köré épül:

1.           Létezik-e olyan 2n+1 (n pozitív egész) egymást követő pozitív egész szám, amelyre igaz, hogy az első n+1 szám összege egyenlő az utolsó n szám összegével?

2.           Adjunk meg végtelen sok olyan n-et, amelyre teljesül, hogy az első n pozitív egész szám összege egyenlő a következő néhány egymás utáni egész szám összegével!

3.           Létezik-e olyan 2n+1 (n pozitív egész) egymást követő pozitív egész szám, amelyre igaz, hogy az első n+1 szám négyzetösszege egyenlő az utolsó n szám négyzetösszegével? Az egyes feladatok megoldása után új lehetséges feladatok felvetésére is sor kerül.

 

The presentation is concerned with the following three problems:

1.           Is there a successive 2n+1 positive integer (where n is a positive integer) for which it is true that the sum of the first n+1 number equals the sum of the last n number?

2.           Let us define an infinite number of n for which it is true that the sum of the first n positive integer equals the sum of a few succesive positive integers.

3.           Is there a successive 2n+1 positive integer(where n is a positive integer) for which it is true that the square sum of the first n+1 number equals the square sum of the last n number? After each problem is solved, possible new problems are also highlighted.

 

Borbola Gábor

SZIE-GAEK, Egészségtudományi Intézet

Zárt töröttvonalak vizsgálata a számegyenes mentén

(Inspection of the closed line segments around the number line)

Szerzők: Borbola Gábor

Olyan speciális zárt töröttvonalak vizsgálati eredményei kerülnek bemutatásra, melyek oldalainak hossza egymást követő pozitív egész számok sorozata (1, 2,..., n), a töröttvonal csúcsai pedig a számegyenes egész osztópontjai. A Debreceni Egyetem Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában végzett kutatás során olyan számítógépes algoritmus került kidolgozásra, mely a mesterséges intelligencia területéről származó backtrack keresővel módszeresen előállítja a számegyenesen a keresett geometriai alakzatokat. Az algoritmus összeszámolja az adott oldalszámú, egymással nem egybevágó zárt törött vonalakat, a talált alakzatok jellemző adatait pedig egy tovább vizsgálható adatbázisban rögzíti. Az előadás célja, hogy ismertesse az kapott eredményeket. A prezentáció célja továbbá, hogy bemutassa a keresés során alkalmazott heurisztikákat, megvizsgálva azok hatékonyságát is.

 

It will be presented the test results of the special closed polygonal chains, where the lengths of sides are formed by the sequence of successive positive integers (1, 2, …, n ) and its vertexes are the integer points of the number line. During the researches done at the Phd School of the Information Science Department of the Debrecen University a special computational algorithm was developed which is capable of methodically generating geometrical forms on the number line, with the help of a backtrack seeker from the field of artificial intelligence. The algorithm counts all incongruous closed polygonal chains with a specific number of sides and records the data of all found forms in a database which can be examined further on. This lecture aims to present all the findings, as well as the heuristics applied when searching and it also focuses on their algorithmic efficiency.

 

Dr. Ribács Attila

SZIE-GAEK, TC, Szarvas

Chlorella mikroalga-etetés hatása a pulyka- és sertéshús minőségére

(Effect of Chlorella microalgae on meat quality of pigs and turkey)

Szerzők: Ribács Attila, Mészáros Miklós, Gombos Béla, Barna Sándor, Galló Judit

A szerzők pulykatáp esetében 0,5-1,5%, sertéstáp esetében 1,0-2,0% Chlorella mikroalga port használtak, azonos tömegű extrahált szójadara kiváltására. Pulykánál a kezelések nem voltak hatással az állatok grilltömegére, a húsüzemi kobzások gyakoriságára, a nyers hús mikrobiológiai állapotára, valamint a telítetlen zsírsavak arányára. Sertésnél az algaetetés szintén nem befolyásolta a nyers hús mikrobiológiai állapotát, de a telítetlen zsírsavak aránya kissé alacsonyabb volt az algát fogyasztó állatokban. A növekedés-vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve, az algakészítmény alkalmas lehet az extrahált szójadara részleges kiváltására a tápokból. Az etetett mennyiség, az etetés időtartamának optimalizálása, valamint az ökonómiai kérdések tisztázása érdekében további vizsgálatok javasolhatók.

 

0.5-1.5% and 1.0-2.0% Chlorella microalgae was used in the diet of turkey and pigs, respectively, to replace the same amount of soybean meal. In the case of turkey, experimental diets had no effects on grill weight, rate of processing condemnation, microbiological quality of raw meat and the ratio of unsaturated fatty acids. Chlorella microalgae in pigs’ diet also had no effect on microbiological quality of raw meat, but ratio of unsaturated fatty acids were slightly lower compared to the control group. Also considering the growth performance, algae product can be appropriate for partially substitute for extracted soybean meal in the diets. Further analyses are recommended to discuss the amount of algae in the diet, the optimization of period of feeding and the economic issues.nemzkozi

Béla OLÁH

College of Szolnok

A MEZŐGAZDASÁGI GÉPTÁROLÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK FELMÉRÉSE

(SURVEY OF THE CURRENT SITUATION OF STORING AGRICULTURAL MACHINES)

Szerzők: Béla OLÁH

A mezőgazdasági gépek tárolása a gépfenntartás rendszerének fontos összetett műveletsora, amely a rongáló hatások (kiemelten a korrózió) következményeinek enyhítésére, a funkcióképesség megőrzésére irányul. Ennek ellenére sajnálatos módon igen kevés az információ a hazai géptárolás helyzetéről kiváltképp a mezőgazdaságban. Az anyag – egy térségi felmérés eredményeire támaszkodva – bemutatja a tárolás és a korrózió elleni átmeneti védelem helyzetét a kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozásokban, valamint összeveti ezen megállapításokat a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Mezőtúr) Karbantartás Tanszékének munkatársai által készített korábbi felmérés eredményeivel.

 

Storing agricultural machines is an important, complex operation in the machine maintenance system, which is aimed at mitigating the consequences of damaging effects (esp. corrosion) and preserving functionability. In spite of this fact it is regrettable that sufficient information is hardly available on the situation of the domestic machine storage particularly in agriculture. The paper describes the situation of storing and temporary protection against corrosion in small- and medium-scale agricultural companies on the basis of the results of a regional survey, as well as compares these assessments with results of earlier project carried out by colleagues of the Department of Maintenance at the Agricultural College Faculty of Tessedik Sámuel College in Mezőtúr.


 

Nemzetközi szekció

Sági Mirjam

Central European University

Public space ‘development’ in the city centre of Budapest

Szerzők: Sági Mirjam

Public space ‘development’ in the city centre of Budapest The combination of Deák Square and Erzsébet Square is one of the most frequented central squares of Budapest. It has been an important meeting point, especially for young people, since a cultural centre and concert hall, the “Gödör Klub” opened in 2002 at Erzsébet Square. However, for more than a decade it has been a sight of political and financial struggle resulting in a rundown environment, which was then renovated in 2013 using 2.5 billion HUF public funds. The square has been increasingly filled with new facilities targeting paying customers. This research draws upon a quoted question from Harvey that is “In whose benefit is space to be shaped?” (1985:14)  and it focuses on the following research questions: What have changed on the Square in terms of user experience? Who is the target audience of the square? How did the facilities of the square change and how do these facilities determine the target audience? To answer these questions a combination of different methods were used. The research was conducted in 2014. At a preliminary stage it included the collection of legal documents and the analysis of online journals and online forum conversations. This was followed by field work, including an ethnographic observation of the Square, short semi-structured interviews with the visitors of the Square and unstructured, open conversation with security guards. I conceptualised my research using neo-Marxist literature on public space, which understands public space as the physical manifestation of democracy and claims its decline in an increasingly consumption-based and over-surveillanced society (e.g. Lefebvre 1968, Harvey 1985, Mitchell 1995) . In this understanding, space also becomes a commodity to which accessibility can be consumed and that may or may not be afforded. However, concepts such as “public (space)” or “democracy” should be understood in the complex process of globalization and internationalisation and not as concepts with universal meanings. Finally, the idea of development is also questioned, using the example of Erzsébet Square. Harvey, D. (1985). Consciousness and the Urban Experience. Oxford: Blackwell. Lefebvre, H. (1996). Writings on Cities. London: Wiley. Mitchell, D. (2003). The Right to The City: Social Justice and the Fight for the City. Guilford: Guilford Press.

 

Public space ‘development’ in the city centre of Budapest The combination of Deák Square and Erzsébet Square is one of the most frequented central squares of Budapest. It has been an important meeting point, especially for young people, since a cultural centre and concert hall, the “Gödör Klub” opened in 2002 at Erzsébet Square. However, for more than a decade it has been a sight of political and financial struggle resulting in a rundown environment, which was then renovated in 2013 using 2.5 billion HUF public funds. The square has been increasingly filled with new facilities targeting paying customers. This research draws upon a quoted question from Harvey that is “In whose benefit is space to be shaped?” (1985:14)  and it focuses on the following research questions: What have changed on the Square in terms of user experience? Who is the target audience of the square? How did the facilities of the square change and how do these facilities determine the target audience? To answer these questions a combination of different methods were used. The research was conducted in 2014. At a preliminary stage it included the collection of legal documents and the analysis of online journals and online forum conversations. This was followed by field work, including an ethnographic observation of the Square, short semi-structured interviews with the visitors of the Square and unstructured, open conversation with security guards. I conceptualised my research using neo-Marxist literature on public space, which understands public space as the physical manifestation of democracy and claims its decline in an increasingly consumption-based and over-surveillanced society (e.g. Lefebvre 1968, Harvey 1985, Mitchell 1995) . In this understanding, space also becomes a commodity to which accessibility can be consumed and that may or may not be afforded. However, concepts such as “public (space)” or “democracy” should be understood in the complex process of globalization and internationalisation and not as concepts with universal meanings. Finally, the idea of development is also questioned, using the example of Erzsébet Square. Harvey, D. (1985). Consciousness and the Urban Experience. Oxford: Blackwell. Lefebvre, H. (1996). Writings on Cities. London: Wiley. Mitchell, D. (2003). The Right to The City: Social Justice and the Fight for the City. Guilford: Guilford Press.

 

Timár Judit

Mta Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Political discourses in Hungary consider selective outmigration as one of the processes responsible for the peripheralisation of rural areas. Even in the recent era of a neoliberal state policy that explicitly exacerbates

In this paper, I argue that i) the lack of migration of marginalized groups of economically backward rural regions and the displacement of people to these areas also contribute to the reproduction of socio-spatial marginality, ii) both national and local state play important role in this spatial process. Based on extensive field-works in seven socio-economic crisis-hit rural microregions in Hungary, and a case study in a village of different historical periods of state-led displacement (1), the paper presents different forms, processes and driving forces of displacement and immobility experienced and interpreted by interview partners located in the social space (‘zone’) of vulnerability and disaffiliation (Castel 1991)(2). The disinvestment in their villages make them feel forced to migrate to economically developed urban regions, or they were displaced to their recent rural communities by patriarchal, ableist, or racist social relations and – directly or indirectly – by the state. The oppressive effects of all of these different power relations have been exacerbating by the uneven spatial development of ‘new capitalism’ (Szalai 2006)(3) in an underdeveloped democracy.

(1) The case study was conducted in the frame of the project received funding from the Hungarian National Scientific Research Fund (OTKA K 109269, ”Institutional and individual responses to state restructuring in different geographical contexts”)

(2) Castel, R. (1993): A nélkülözéstől a kivetettségig – a „kiilleszkedés” pokoljárása. Esély, 3., 3–23.

(3) Szalai, E. (2006) Az újkapitalizmus és ami utána jöhet …Budapest: U.M.K

Terület- és térségfejlesztési szekció

Bodnár Gábor

SZIE GAEK

Az endogén fejlődés tőketényezőinek megjelenése vidéki terekben

(Presence of capitals of endogenous development in rural areas)

Szerzők: Bodnár Gábor

A vidék egyfajta sajátos települési, gazdasági és társadalmi környezettel bíró, a városiastól jellegzetesen eltérő tér. Az elmúlt évtizedek során jelentős változáson mentek keresztül a vidéki területek egész Európában, így Magyarországon is. Fontos társadalmi és gazdasági változások zajlottak, amelyek következtében a rurális térségek ma már más fontos funkciókkal is rendelkeznek az agrártermelés mellett. Ezen új funkciók megjelenése és azok diverzitása a korábbitól eltérő, komplex szemléletet igényel e térségek irányába. Ez a komplexitás a vidékfejlesztés terén is új megközelítést kíván. Mégpedig olyat, amely figyelembe veszi az adott térség társadalmi, gazdasági, kulturális és természeti jellegzetességeit és ezekhez igazítja az intézményi kereteket. Az endogén fejlődés fogalma igen összetett, főleg ha azt az endogén növekedéshez hasonlítjuk. Ez logikusnak is nevezhető, hiszen a társadalmi jólét igen széles körűen értelmezhető és a növekedés mennyiségi megközelítésével ellentétben az endogén fejlődés esetében a társadalmi haladás, mint minőségi megközelítés a jellemző. Ez persze nem jelenti, hogy az elmélet figyelmen kívül hagyná a kvantitatív kutatás elemeit. Munkámban a vidékies területek lehatárolása után többváltozós adatelemzés segítségével kívánom összehasonlítani az egyes tőketényezők megjelenését és azok térszerkezetét. Ezáltal megvizsgálva az egyes területegységek területi tőkeellátottságát. Valamint törekszem az egyes tőketényezők egymáshoz fűződő kapcsolatát is megvizsgálni.

 

Countryside regions are unique territorial spaces in terms of economic abilities, social features and the structure of settlements. Such areas have undergone meaningful changes throughout Europe, including Hungary. Important changes have taken place, creating functions other than agrarian production for rural regions. These new functions and their diversity requires a different, more complex analysis which in turn necessitates a different approach towards the understanding of the core elements of development in the regions in question. This includes focusing on social, economic, cultural and environmental factors and adjusts institutional design accordingly. Endogenous development is a rather complex concept, especially when related to endogenous growth. This makes sense, because social welfare has several different interpretation and can be seized by qualitative measures in contrast to growth with its typically quantitative features. This, of course, does not mean that my work should not include quantitative analysis. After the delimitation of rural areas I intend to highlight the role of various capitals and their spatial structure by using multidimensional analysis. This method helps to measure and to compare different territorial units and their level of tenure of each capitals.


 

Dr. Malatyinszki Szilárd

Szumaszi Bt.

A szervezetfejlesztés a Békés megyei vállalkozások nézőpontjából

(Organisational development in the sight of Békés County businesses)

Szerzők: Dr. Malatyinszki Szilárd

Manapság a gazdaság versenyképessége olyan kutatott terület, mint a marketing, vagy a kiválasztás kérdése. Sokan, sokféle szempontból vizsgálják a versenyképességet, de van egy igazán érdekes terület, amire kevesen gondolnak. Vajon a cégeket hogyan lehet nagyobb eredményességre késztetni? Milyen folyamatok járulnak végül ahhoz, hogy tíz-húsz évig is fennmaradjon egy cég és fejlődjön? Kutatásomban a szervezetfejlesztés kulcselemeit vizsgáltam a vállalkozásoknál 292 vállalkozó véleménye alapján. Igen érdekes, elgondolkodtató eredmények derültek ki. Gondolta volna bárki, hogy a közösségi média és az on-line világ egyre nagyobb szeletet hasít ki a gazdaságból, ennek ellenére mégsem érzik a cégvezetők a jelentőségét? Az időgazdálkodásról már könyvtárnyi irodalom született, de a válaszadók így is az egyik legnagyobb problémának érzik. Megvizsgálom, hogy mi lehet a válaszok hátterében és melyek lennének a követendő irányok, ha egy stabil és dinamikus hátterű céget kívánunk felépíteni, vagy működtetni.

 

Nowadays the competitiveness of the economy is as much a field of research as is marketing or selection. Many experts have been analysing competitiveness from many different angles although there is one very interesting field which is considered by only a few of them. How can firms be encouraged to be more effective? What processes are needed in order to make a company develop and last for 10 to 20 years? In my research I analyse the key elements of organisational development of businesses, based on the answers of 292 entrepreneurs. The results were very interesting and thought-provoking. Would anyone have thought that social media and the online world is gaining bigger and bigger slices out of the economy, though CEOs do not recognise its importance? Oceans of literature have been written on time management, though the answers show it is still considered the biggest problem. I examined the background of the responses and what would be the direction to follow in order to establish and run a stable and dynamic company.

 

Dr. Egri Zoltán - Kőszegi Irén Rita

SZIE GAEK, KF KFK

Az egészségi állapot szerepe hazánk területi gazdasági fejlődésében

(The role of health capital in Hungary's spatial economic development)

Szerzők: Dr. Egri Zoltán, Kőszegi Irén Rita

Az előadás célja a nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján az egészségi állapot, mint önálló humán erőforrás-input szerepének ismertetése a gazdasági fejlődés összefüggésében. Barro (1996, 2013) és Tompa (2002) kiemelik, hogy a gazdasági növekedést magyarázó elméletekben az emberi tőkével kapcsolatban a tudás és a technológia szempontjai kerültek alapvetően előtérbe. A humán tőke-jellemzők közül az egészségi állapot önálló szerepe igencsak elhanyagoltnak tekinthető a gazdasági növekedés és -fejlődés magyarázatában napjainkban is, főleg térgazdasági körülmények között. Az előadás során térökonometriai módszerek segítségével bemutatjuk az egészségtőke indikátorainak hatását a területi fejlődés főbb változóira.

 

Horváth Mónika Kitti

Gödöllö Szent István Egyetem

Milyen kulturális tényezők lehetnek hatással az USA tagállamainak mozgástudatossággal kapcsolatos nézeteik kialakulásában?

(What kind of cultural parameters having effect on movement and body awareness in states of USA?)

Szerzők: Horváth Mónika Kitti, Pitlik László

Az alábbiakban, vizsgálati célt szolgálnak, azok a tényezők, amelyek meghatározhatják egy adott ország (ez esetben az USA) mozgástudatosságát. Korábbi tanulmányi eredmények adatait figyelembe véve (Horváth és Pitlik, 2016), a szerzők megállapították, hogy jelentős különbség van az egyes tagállamok mozgástudatossága között az USA-ban. Ezért jelen vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek jelentős hatással lehetnek az USA államainak mozgástudatosság területén megnyilvánuló különbségekre. A mozgástudatosság kialakulásával kapcsolatos vizsgálatok során a következő szempontok kerültek elemzésre: geológiai és éghajlati adottságok, gazdasági háttér, iskolázottsági szint, vallási különbségek, városokban élők aránya, koreloszlás.

 

The parameters having effect on movement and body awareness in the different states of the USA were studied, According to previous scientific results (Horváth and Pitlik, 2016) there are significant differences in movement and body awareness among the different states of the USA. Therefore, the authors searched the parameters having effect on differences of movement and body awareness in the states. The following parameters were studied: geological and climatic conditions, economical background, education level, religions, urban population ration, age profile of the actual state.

 

Dr. Borzán Anita

Szent István Egyetem

A magyar és román számviteli törvény összehasonlító elemzése

(Comparative analysis of the Romanian and Hungarian Accounting Law)

Szerzők: Dr. Borzán Anita

Tanulmányomban a magyar és a román számviteli törvény összehasonlító vizsgálatát végzem el. Célom párhuzamok és különbségek keresése a két uniós, szomszéd ország jogszabályrendszerében. Elemzem a számviteli alapelveket, valamint a beszámolási kötelezettség jellemzőit.

 

My study of the Hungarian and Romanian Accounting Law the comparative analysis. My aim is to search for parallels and differences between the two EU legislative system of neighboring country. I analyze the accounting principles used and the reporting obligations characteristics.

 

Dr. Szarvák Tibor

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Területi alapú ifjúságpolitikai esélyei Gyomaendrődi esettanulmány

(Area-Based Model of youth policy Case study from Gyomaendrőd)

Szerzők: Dr. Szarvák Tibor

Ismert, hogy az ifjúságsegítői munka nem nélkülözheti a lokális vizsgálatokat. Mivel ezen kutatások fő célja a helyi közösségek érzékenységének és problémamegoldó készségének növelése a monitoring kutatás adatfelvételéhez egy komplex, az ifjúságszociológiai problematikát (szabadidő eltöltése, elégedettség, jövőkép, települési kötődés, illegitim szerhasználat stb.) kezelő kérdőívet készítettünk. Munkánkban erre a felmérésre alapozva vázolunk fel települési-ifjúsági forgatókönyveket.

 

Dr. Remenyik Bulcsú, Dr. Szabó Lajos, Dr. Guth László

Budapesti Gazdasági Egyetem, Szent István Egyetem

A turizmus hatása a területfejlesztésre

(The Impacts of Tourism on the Regional Development)

Szerzők: Remenyik Bulcsú, Szabó Lajos, Guth László, Abdullajev Abalfaz

A regionális fejlődésben nagy különbségeket láthatunk az egyes idegenforgalmi régiók között. A magyarországi szálláshelyek és az egyes attrakcióelemek is koncentráltan jelentkeznek a Budapest-Közép-Dunavidék és a Balaton Idegenforgalmi Régió területén. A tanulmány bemutatja a turisztikai régiók között mutatkozó ellentéteket a KSH adatbázisában szereplő TOP 50 magyarországi település turisztikai mutatóinak elemzését és hatásukat a régiók teljesítményére és az ország területfejlesztésére.

Kategória: 
Esemény dátuma: 
péntek, 2016, április 29 - 12:30

Legfrissebb

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas