Gazdaságtudományi és Módszertani Intézet

Intézetigazgató: Dr. Gurzó Imre főiskolai tanár

Az intézet oktatói

Intézeti titkárság

Az Intézet oktatói által gondozott tantárgyak témái az Európai Uniós ismeretekkel, a gazdaságföldrajzzal, a közgazdaságtannal, a logisztikai ismeretekkel, a regionális gazdaságtannal, a statisztikával, a pénzügyekkel, a számvitellel és a vállalati gazdaságtannal foglalkoznak. A Karon belül az Intézet gondozza a Gazdálkodási és menedzsment és a Pénzügy és számvitel alapszakot, valamint a Banki szakügyintéző, a Számviteli szakügyintéző és a Projektmenedzser-asszisztens felsőfokú szakképzést. Az Intézet felel a Gazdálkodási és menedzsment alapszak Vállalkozás- és projektmenedzsment, illetve Regionális gazdálkodás szakirányáért.

Az Intézet a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar békéscsabai telephelyre hirdetett Turizmus és vendéglátás alapszak és a Pénzügy mesterszak koordinálásában is fontos szerepet játszik. Az Intézet kidolgozta a Pénzügy-vállalkozási tanácsadó, a Vállalkozás- és projektmenedzser szakirányú továbbképzési szakokat és bekapcsolódott a Regionális gazdasági tanácsadó (magyar-román) szakirányú továbbképzési szak szakindítási dokumentumainak elkészítésébe. Az Intézet részéről a hallgatók képzésében 11 oktató vesz részt, akik közül 4 fő rendelkezik tudományos fokozattal és 6 fő oktató végzi PhD tanulmányait.

A Kar egyik kiemelt kiemelt kutatási témája „Egy halmozottan hátrányos helyzetű térség (a Dél-Alföld) gazdasága és társadalma”, melyhez az Intézet oktatóinak tudományos kutatási és publikációs tevékenysége, valamint a hallgatók tudományos diákköri kutatómunkája igazodik.

A Kar intézményfejlesztési terve magában foglalja az oktatott gazdaságtudományi területtel összefüggésben egy szaktanácsadási központ létrehozását (vállalkozók, önkormányzatok, intézmények részére) és a klaszterek menedzsmentjét, melyben az Intézet is fontos szerepet kíván betölteni. Az intézményfejlesztési irányvonalak közül a legfontosabbak a piaci kereslethez igazodó képzési kínálat átalakítása, mesterszakok létrehozása Békéscsabán, a tudományos tevékenység és a pályázatokban való aktív részvétel. Az Intézet több, PhD tanulmányokat folytató kollégája Békés megyét, a Dél-Alföldet, illetve a határ mentiséget magában foglaló kutatási témával rendelkezik.

A Régió és Identitás Hallgatói Kutató Műhely szervezetten 2007-től működik. Tevékenységének eddigi eredményeit három, a Békés Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján végzett regionális kutatás, valamint a kari, az országos és a nemzetközi TDK mozgalomban való részvétel jelzi. Az első megyei kutatás 2008-ban zárult, címe: „A differenciált vállalkozásösztönzés megalapozása Békés megyében (A Békés megyei vállalkozók körében végzett interjúk és kérdőíves felmérés alapján”. A második megyei kutatás 2009-ben fejeződött be, a következő záró dokumentummal: „A vállalkozások versenyképességi helyzetének, innovációs és tőkevonzó képességének térségi különbségei Békés megyében”. 2010-ben a három megyei fenntartású középiskola tanulóira, végzett tanulóira és gyakorlati partnereire kiterjedő kérdőíves felmérés készült el. A vizsgálat a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program Innováció, Tudásbázis-fejlesztés, Klaszterek Munkacsoport keretén belül történt, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából. A kutatási jelentés címe: „A Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények között vállalkozásindítási felmérés, elemzés elvégzése”. 2011-ben a Gazdaságtudományi Intézet az Oktatásért Közalapítvány által kiírt NTP-OKA-XXII. „A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein működő, tehetséggondozó műhelyek és tudományos diákköri tevékenység keretében működő kutatóműhelyek támogatása” témában nyertes pályázatot adott be. A pályázati forrás a Régió és Identitás Hallgatói Kutató Műhely tárgyévi működéséhez és a Kari Hallgatói Tehetségnap megszervezéséhez járult hozzá. 2011 őszére „A 21. század tudományos és társadalmi kihívásaira adható, a Békés megyei adottságokra épülő válasz” témakörrel kapcsolatos elemzést magában foglaló kutatási jelentés készült el. Valamennyi kutatási zárójelentést a Kar együttműködő partnere, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács eredményesnek, hasznosnak értékelte. A Kutató Műhely oktatói és hallgatói jelenleg a „Közös EXPO, közös PIAC – Gazdasági és kereskedelemépítés Arad és Békés megyékben” című projekt statisztikai adatgyűjtésének és gazdasági helyzetelemzésének, valamint üzemeltetési és fejlesztési stratégiájának elkészítésére elnyert szakmai ajánlat megvalósításán dolgoznak.

© 2017, Szent István Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas